De regeling is door het Ministerie van OCW vastgesteld. Culturele instellingen kunnen tot 31 december 2024 gebruikmaken van de regeling. Uitvoering van de regeling vindt plaats via dit platform Stage Cultuur Inclusief (SCI). Deze regeling geldt ook voor Caribisch Nederland.

Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen, commerciële en onafhankelijke producenten kunnen gebruik maken van de regeling.

Om gebruik te kunnen maken van de regeling, moet een instelling zich eerst registreren. Indien de inschrijving compleet is, kunnen vacatures geplaatst worden. Die worden vervolgens zo breed mogelijk verspreid. Er is daarvoor contact opgenomen met een breed scala aan opleidingen (MBO, HBO en WO) en studenten- en alumniverenigingen.

Studenten en starters kunnen zich aanmelden voor de stage-alert. Die ontvangen dan automatisch een melding van nieuwe vacatures.

Organisaties die met succes gebruikmaken van dit platform hebben de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 1000,- per geslaagde match.

De Regeling (zoals gepubliceerd in het Staatsblad):

Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds,
gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht,
gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,
gelet op het Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds.

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

bestuur: het bestuur van het Letterenfonds;
het Letterenfonds: Stichting Nederlands Letterenfonds;
uitvoerder: Binoq atana;
instelling of organisatie: gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen en culturele organisaties in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius);
stagiair: student of net afgestudeerde ook wel aangeduid als starter’ vervangen door ‘stagiair: student of net afgestudeerde ook wel aangeduid als starter woonachtig in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius);
rijkscultuurfondsen: het Mondriaanfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Filmfonds, het Stimuleringsfonds creatieve industrie, het Fonds voor de cultuurparticipatie, het Nederlands Letterenfonds.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze regeling is van toepassing op gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen en culturele organisaties die via het platform Stage Cultuur Inclusief een contract sluiten met een stagiair of starter en daarvoor via een aanvraag een subsidie ontvangen.
 2. Aanvragers zetten de subsidie in als bijdrage voor het uitkeren van een vergoeding voor de invulling van een stage- of werkervaringsplek, met als doel het bevorderen van diversiteit en inclusie op werkvloer.

Artikel 3. Eisen stage- of werkervaringsplek

 1. Bij een stage of werkervaringsplek moet sprake zijn van een leerplan met leerdoelen en de student of starter wordt begeleid vanuit de aanvragende instelling of organiatie. Voor een stage of een werkervaringsplek moet door de aanvrager een vergoeding worden betaald.
 2. Een stage- of werkervaringsplek duurt minimaal 3 maanden.
 3. De aanvrager is verplicht om de stagiair en/of starter een veilige omgeving te bieden waarin alles in het werk wordt gesteld ongewenst gedrag (intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie en gebruik van geweld, discriminatie) te voorkomen en, indien er toch sprake van is, dit na een melding van de stagiair/starten aan te pakken.
 4. De aanvrager sluit een contract met de stagiair of starter conform de richtlijnen uit de eigen cao waarbij de te verrichten werkzaamheden, het aantal dagen, de begeleiding alsmede zaken als de vergoeding, verzekering en reis- en verblijfkosten schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 4. Aanvrager

De aanvragers zijn (Nederlandse) gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde culturele instellingen en culturele organisaties.

Artikel 5. Algemene eisen en weigeringsgronden

 1. Per aanvrager kunnen maximaal 3 vergoedingen worden toegekend.
 2. De subsidie mag uitsluitend worden gebruikt om, door de stage- en/of werkervaringsplekken, diversiteit en inclusie op het gebied van personeel te bevorderen.
 3. De subsidie wordt uitsluitend aangevraagd met gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde digitale aanvraagformulier en een akkoord op de voorwaarden.
 4. Bij de aanvraag wordt aangegeven wat de hoogte van de stagevergoeding zal zijn, waarbij de vergoeding minimaal € 250,– per maand bedraagt.
 5. Aanvragen kunnen, na een afwijzend besluit op grond van de toets aan de beoordelingscriteria, als genoemd in artikel 7, niet meer opnieuw worden ingediend.
 6. Het bestuur wijst aanvragen af als het plafond van de regeling is bereikt.

Artikel 6. Indieningsperiode

De termijn voor het indienen van een aanvraag wordt bekend gemaakt via de website www.stagecultuurinclusief.nl, www.letterenfonds.nl en de websites van alle andere Rijkscultuurfondsen.

Artikel 7. Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt getoetst aan de in artikel 2, 3 en 4 genoemde voorwaarden. Het bestuur en de uitvoerder behouden zich het recht voor om aanvragen van dezelfde aanvrager te bundelen.

Artikel 8. Hoogte van het bedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,– per stage- of werkervaringsplek. In het geval van een subsidie voor stageplaatsen bedraagt de subsidie in geen geval meer dan het totaalbedrag van de aan de stagiar(e) te betalen stagevergoeding.

Voor een stagiair(e) woonachtig in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius) bedraagt de subsidie voor een stage- of werkervaringsplek in Nederland maximaal € 1.500,–.

Artikel 9. Aanvraagperiode, verdelingssysteem en subsidieplafond

 1. De aanvraagperiode loopt van 15 maart 2023 tot 15 november 2024.
 2. Het bestuur behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 3. Met inachtneming van artikel 11, vijfde lid, van het algemeen reglement, geldt als datum van ontvangst de datum waarop het Letterenfonds de volledige aanvraag heeft ontvangen.
 4. Het subsidieplafond bedraagt € 140.000. Eventuele wijzigingen van dit plafond worden bekendgemaakt op de website van het Letterenfonds en de portal op de website Stage Cultuur Inclusief.

Artikel 10. Verplichtingen subsidieontvanger

 1. De subsidie wordt door de ontvanger geheel besteed aan het uitkeren van een stagevergoeding conform de eigen cao die van toepassing is.
 2. De stage als genoemd in de aanvraag dient voor 1 januari 2026 te zijn afgerond.
 3. Indien de stage niet voor 2026 kan worden afgerond, maakt de subsidieontvanger de redenen hiervoor zo snel mogelijk kenbaar aan het bestuur.
 4. De ontvanger doet zo snel mogelijk mededeling aan het bestuur indien de stagiair of starter voortijdig de stage- of werkervaringsplek verlaat.

Artikel 11. Verlening en vaststelling

 1. Bij het verlenen van een subsidie geeft het bestuur direct een beschikking tot vaststelling.
 2. Binnen vier weken na het bericht over de toekenning wordt de vergoeding overgemaakt.

Artikel 12. Termijnen

Binnen twee weken na indiening ontvangt de aanvrager bericht over de aanvraag. Als er onduidelijkheden zijn in de aanvraag dan neemt uitvoerder, namens het bestuur, contact op met de aanvrager. Eventuele aanvullende informatie dient binnen vijf werkdagen te worden aangeleverd.

Artikel 13. Intrekkings-en wijzigingsgronden subsidievaststelling

 1. Het bestuur kan de subsidievaststelling intrekken of wijzigen als de aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
 2. Als het bestuur constateert dat substantiële wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van de bij de aanvraag verstrekte gegevens, kan het bestuur de subsidievaststelling intrekken of wijzigen.
 3. Als de stagiair of starter meer dan 50% van de afgesproken termijn heeft doorlopen, wordt de subsidie niet teruggevorderd. Is de termijn korter dan 50%, dan wordt de subsidie naar rato teruggevorderd.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, een artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 maart 2023 en eindigt op 31 december 2024.

Artikel 16. Slot- en overgangsbepalingen

 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.
 2. Naast en in aanvulling op deze regeling zijn de bepalingen in het Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds van toepassing.
 3. Deze regeling is vastgesteld op 4 maart 2022 door het bestuur van de Stichting Nederlands Letterenfonds.
 4. Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Stage Cultuur Inclusief.

Deze regeling is bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant op 25 mei 2022.

De verlenging van de regeling SCI is bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant op 26 oktober 2022.

De nieuwe verlenging van de regeling SCI en wijzigingen zijn bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant op 6 februari 2024

Staatscourant PDF
Staatscourant Verlenging Regeling SCI PDF
Wijzigingen Regeling Stage Cultuur Inclusief 2024

TOELICHTING

De zes Rijkscultuurfondsen zijn: het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Mondriaan Fonds, het Filmfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Nederlands Letterenfonds.

Voor de wet gelden voor stages en werkervaringsplekken dezelfde regels. Vaak is een stage onderdeel van een opleiding, maar ook zonder een opleiding, of als een student net klaar is met een opleiding, kan er stage worden gelopen en betreft het een werkervaringsplek voor een starter. De activiteiten moeten gaan om het leren, het werk is van bijkomende aard. Als bij een werkervaringsplek volwaardig werk wordt verricht is er sprake van een arbeidsovereenkomst en heeft de starter ten minste recht op het wettelijk minimumloon. In dat geval kan er geen gebruik gemaakt worden van de regeling Stage Cultuur Inclusief.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan de Rijkscultuurfondsen voor specifieke arbeidsmarktknelpunten in de culturele sector. De regeling Stage Cultuur Inclusief vormt een onderdeel van die extra middelen. De regeling moet bijdragen aan het diverser en inclusiever invullen van stage- en werkervaringsplekken in de cultuursector, waarbij voor de invulling van het begrip diversiteit wordt aangesloten bij de Code Diversiteit & Inclusie waar het gaat om culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau. Het Nederlands Letterenfonds treedt op als penvoerder namens de zes Rijkscultuurfondsen. Binoq Atana neemt de praktische inrichting van de regeling en het contact met de culturele instellingen en organisaties op zich.