Stagebemiddeling divers en inclusief

Het bemiddelen bij vacatures heeft tot doel de juiste kandidaat op de juiste plek te krijgen. In dit geval gaat het om het werven van jongeren uit de doelgroep voor stageplekken binnen de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuursector.

Doel

Het doel van de regeling is het vergroten van de stagemogelijkheden in de cultuursector met bijzondere aandacht voor diversiteit. Als doelstelling gaan we uit van het stimuleren en (deels) financieren van rond de 140 stageplaatsen binnen het culturele veld: van musea tot theaters, van podia tot festivals en van organisaties voor cultuureducatie tot amateurkunst.

De Rijkscultuurfondsen formuleerden daarbij de volgende aandachtspunten:

  • Voor culturele instellingen buiten de grote cultuurcentra en studentensteden is het, vanwege de soms perifere ligging, complex om stageplaatsen te vervullen, in het algemeen en zeker als het gaat om het stimuleren van diversiteit.
  • Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen, commerciële en onafhankelijke producenten kunnen op de regeling een beroep doen.

  • De regeling voorziet in bemiddeling bij de werving van stagiairs en een tegemoetkoming in de kosten voor stage- en/of reiskostenvergoedingen van maximaal € 1000,- per stageplek met een duur van gemiddeld vier maanden.

Doelgroep

Voor de invulling van de stageplekken richten we ons op jongeren uit het mbo, hbo en wo die in het kader van hun opleiding of net afgeronde studie op zoek zijn naar een beroepsoriënterende, beroepsvoorbereidende -of onderzoeksstage van rond de 20 weken in de culturele en creatieve sector.

De Rijkscultuurfondsen geven een impuls aan de instroom van ‘divers’ talent met extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit gebeurt via de regeling Stage Cultuur Inclusief waarmee organisaties tot 1 november 2023 een bijdrage kunnen aanvragen. Inmiddels hebben de Fondsen besloten dat de regeling met een jaar wordt verlengd tot 1 november 2024. Die verlengingsprocedure loopt nog. Aanvragen vóór 1 november van dit jaar worden gegarandeerd snel afgehandeld.

Dit platform heeft tot doel het diverser en inclusiever invullen van stage- en werkervaringsplekken in de cultuursector. Het vormt een onderdeel van het fondsenbeleid om een inclusieve cultuursector te creëren met gelijke kansen voor iedereen.

Bij de invulling van het begrip diversiteit wordt aangesloten bij de Code Diversiteit & Inclusie waarbij het gaat om culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau.