Codes

Binnen de culturele sector zijn er drie gedragcodes: de Code Diversiteit en Inclusie, Fair Practice Code en de Code Governance Cultuur. Met name de twee eerstgenoemde codes hebben betrekking op het doel en de doelgroep van Stage Cultuur Inclusief.

Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit en Inclusie (D&I) moet ervoor zorgen dat de culturele sector representatiever en inclusiever. Het is een gedragscode die concreet is vertaald naar de beleidsgebieden Personeel, Publiek, Programma en Partners. Per ‘P’ bevat de code een richtlijn voor instellingen, hoe het D&I-beleid kan worden vormgegeven, aan welke acties gedacht kan worden en hoe die geïmplementeerd kunnen worden.

Het initiatief Stage Cultuur Inclusief heeft direct te maken met de Code Diversiteit & Inclusie. Organisaties die deze Code hanteren zullen (mogelijk/hopelijk) de eerste stappen hebben gezet in het formuleren van een visie op diversiteit en inclusie en de doelen die ze hiermee willen bereiken. Belangrijk aspect is inclusie: dat je jezelf kan zijn en gewaardeerd wordt om wie je bent.

De code gebruikt de term diversiteit om aan te geven dat mensen op een reeks van zichtbare en onzichtbare kenmerken van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen. De code is van origine gericht op culturele diversiteit. Daarnaast geeft de code ruimte aan meer vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd.
De term inclusie verwijst naar hoe je met verschillen en overeenkomsten omgaat. De kracht van diversiteit en de voordelen ervan worden benut wanneer het unieke van elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd. Inclusie is de mate waarin makers, producenten, werkenden en publiek van alle identiteiten – zichtbaar of niet – zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd voelen.
De Code D&I
Website Code Diversiteit en Inclusie: codedi.nl

Fair Practice Code

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie. De code is een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt. Het doel is een gezonde arbeidsmarkt in de culturele creatieve sector waarin mensen goed behandeld en goed betaald worden.

In het kader van het platform Stage Cultuur Inclusief, betekent dit dat er aandacht moet zijn voor de werkomstandigheden van de stagiair, er goede begeleiding moet zijn in een veilige werkomgeving. Via de Regeling Stage Cultuur Inclusief kunnen organisaties een bijdrage aanvragen voor de kosten van een stagevergoeding.

De Fair Practice Code

Governance Code Cultuur

Voor de volledigheid noemen we hier ook nog de De Governance Code Cultuur. Deze code biedt een handvat voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde en transparante sector.

De Code bestaat uit acht principes. Het achtste principe refereert aan het belang van diversiteit binnen de raad van toezicht (of het bestuur). Principe 8 luidt: De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Governance Code Cultuur